آیا ارتودنسی یک دندان کج به تنهایی امکان پذیر است؟